Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!

В рамките на проект "Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във ВСУ "Черноризец Храбър"" се предвижда да се включат 900 студенти в различни курсове и програми и обучение на над 300 души - преподавателски, административен и технически персонал.

В резултат на проекта във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ще бъдат въведени стандарти за дистанционно обучение. Заедно с това ще бъдат обновени платформите за дистанционно и електронно обучение и ще се въведе модерна система за видеоконферентна връзка между преподаватели и студенти.

Част от дейностите по проекта е разработката на електронни учебни помагала и изграждането на дигитално хранилище за електронни учебни ресурси.

Проектът №BG051PO001-4.3.04-0012 "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е на обща стойност малко над 628 000 лв. и е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".