Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!

Водеща организация:

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

к.к. Чайка, 9007 Варна

тел: +359 52 359 574


Ръководител на проекта:

проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова