Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!

Открита е процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет "Разработване, изграждане и внедряване на дигитално хранилище". Срок за подаване на оферти - до 17 юни 2013 г.

Изтегли документите за процедурата