Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!

Проект: Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Водеща организация: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"


Договор №: BG051PO001-4.3.04-0012


Обща цел:

Развитие и повишаване на качеството на системата за дистанционното обучение и разширяване на електронните форми на обучение в образователния процес.


Специфични цели:


Описание на целевата група:


Брой лица от целевата група,включени в проекта:


Основни дейности:


Обща стойност на проекта: 628 106,36 лева


Екип за организация и управление на проекта:

Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Координатор учебни дейности - проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева

Кординатор външни услуги - доц. д-р Красимир Александров Недялков

Координатор технически дейности - проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева

Координатор учебни материали - проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Организатор - ас. Веселина Георгиева Спасова

Финансов координатор - Румяна Константинова Жекова

Счетоводител - Десислава Богомилова Димитрова

Технически сътрудник – Ивета Димитрова Атанасова